logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Jutrznia | Wtorek 1 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

  1. Prorocy pełni natchnienia Zwiastują Bożą nowinę: Już wkrótce Chrystus nadejdzie, Zbawienie niosąc ludzkości.

  2. Dlatego światło poranka Przenika serca weselem, A przyszłej chwały zapowiedź Już dźwięczy w hymnie radosnym.

  3. Gdy pierwszy raz Jezus przyszedł, To nie dla sądu nad światem, Lecz aby rany uleczyć I uratować ginących.

  4. A drugie przyjście ostrzega, Że Pan do bramy kołacze; Nagrodzi wtedy wybranych Wiecznością swego królestwa.

  5. Szukamy Ciebie, o Chryste, By ujrzeć Twoje oblicze, A mając udział w Twym szczęściu, Wysławiać Trójcę na wieki. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, * niech jak deszcz spłynie z obłoków, / niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.
Psalm 6
Nie karć mnie, Panie, w swoim gniewie * i nie karz w zapalczywości swojej.
Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby, † ulecz mnie, bo znękane są moje kości * i wielka trwoga ogarnia moją duszę.
Jak długo jeszcze będziesz zwlekał, Panie? † Powróć, o Panie, ocal moją duszę, * wybaw mnie przez Twe miłosierdzie.
Bo nikt z umarłych nie wspomni o Tobie, * któż Cię wychwala w Otchłani?
Zmęczyłem się moim jękiem, † płaczem obmywam co noc moje łoże * i łzami skrapiam posłanie.
Od smutku moje oko mgłą zachodzi, * postarzałem się wśród wszystkich moich wrogów.
Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, * bo Pan usłyszał głos mojego płaczu.
Pan usłyszał me błaganie, * Pan przyjął moją modlitwę.
Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy moi wrogowie, * niech zawstydzeni ode mnie odstąpią.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
1 ant. Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, * niech jak deszcz spłynie z obłoków, / niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.
2 ant. Obyśmy poznali na ziemi Twoją drogę, Panie, * i Twoje zbawienie wśród wszystkich narodów.
Psalm 112
Błogosławiony człowiek, który służy Panu * i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, * dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, * a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, * łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza * i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje * i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, * jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie * i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, † jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, * wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, † zębami zgrzyta i marnieje. * Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
2 ant. Obyśmy poznali na ziemi Twoją drogę, Panie, * i Twoje zbawienie wśród wszystkich narodów.
3 ant. Daj, Panie, zapłatę czekającym na Ciebie, * aby prawdziwe okazały się słowa proroków.
Pieśń (Tb 13, 10-15. 17-19)
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani, * wychwalajcie Go i obchodźcie dni wesela.
Jeruzalem, miasto święte, † Pan zesłał karę za czyny twoich synów, * lecz się zmiłuje nad potomstwem sprawiedliwych.
Godnie więc wysławiaj Pana * i chwal Króla wieków,
Aby z radością odbudował w tobie swój przybytek * i przez ciebie napełnił jeńców weselem,
Aby w tobie okazał miłość nieszczęśliwym * we wszystkich pokoleniach na wieki.
Potężne światło zabłyśnie aż po krańce ziemi, * wiele narodów przybędzie do ciebie z daleka
I mieszkańcy stron odległych * do twego imienia świętego.
W swych rękach będą nieśli dary * dla Króla niebios.
Z pokolenia na pokolenie chwałę oddawać ci będą, * a imię "Wybrana" utrwali się w przyszłych pokoleniach.
Ciesz się, Jeruzalem, z synów sprawiedliwych, † bo wszyscy będą zgromadzeni * i będą wysławiać Pana wieków.
Szczęśliwi, którzy cię miłują, * szczęśliwi, którzy się weselą z twojego pokoju.
Błogosław, duszo moja, Pana Boga, † bo wybawił miasto swoje Jeruzalem * ze wszystkich jego ucisków.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
3 ant. Daj, Panie, zapłatę czekającym na Ciebie, * aby prawdziwe okazały się słowa proroków.
4 ant. Mojżesz obdarzył nas Prawem, * a Jezus Chrystus przyniósł nam łaskę i prawdę.
Psalm 146
Chwal, duszo moja, Pana; † będę chwalił Pana do końca mego życia, * będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
Nie pokładajcie ufności w książętach * ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca * i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, * kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze * ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, * uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, * wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, † Pan dźwiga poniżonych, * Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, † ochrania sierotę i wdowę, * lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, * Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
4 ant. Mojżesz obdarzył nas Prawem, * a Jezus Chrystus przyniósł nam łaskę i prawdę.

Czytanie | Iz 11, 1-2

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.

Responsorium

K.
Nad tobą, Jeruzalem, * Wzejdzie światłość Pana.
W.
Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.
K.
I Jego chwała objawi się w tobie.
W.
Wzejdzie światłość Pana.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.

Pieśń Zachariasza | Łk 1, 68-79

Ant. Wiedzcie, że Królestwo Boże jest blisko; * zaprawdę, powiadam wam, że się nie opóźni.
† Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą * w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna * przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół * i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie * i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył * ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, * służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim * po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, * gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie * przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, * aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Wiedzcie, że Królestwo Boże jest blisko; * zaprawdę, powiadam wam, że się nie opóźni.

Prośby

  1. Bóg Ojciec odwiecznym postanowieniem swej woli postanowił zbawić swój lud. Módlmy się więc do Niego i wołajmy: Otaczaj opieką swój lud, o Panie!

  2. Boże, Ty obiecałeś swojemu ludowi Dawcę sprawiedliwości, – strzeż świętości swego Kościoła.

  3. Boże, nakłoń ludzkie serca ku Twojemu słowu, – umocnij swych wiernych w zgodzie i świętości.

  4. Zachowaj nas w miłości Ducha Świętego, – abyśmy doznali miłosierdzia Twego Syna, który przyjdzie w chwale.

  5. Boże najłaskawszy, umacniaj nas aż do końca – na dzień przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa.

[miejsce na Twoją prośbę]
Ty wzbudzasz w nas chęci oraz popychasz do działania - spraw, aby nam się chciało i umocnij w nas motywację do działania.
K.
Kyrie eleison.
W.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
K.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wystawiaj nas na próbę
W.
ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Boże, Stwórco i Odkupicielu człowieka, z Twojej woli odwieczne Słowo przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy, wysłuchaj łaskawie nasze prośby, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, dał nam udział w swoim Boskim życiu. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.
Amen.
K.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W.
Amen.
K.
Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W.
I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.