logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Jutrznia | Środa 1 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

  1. Już dźwięczny głos się rozlega I brzmi wśród nocnych ciemności: Niech miną senne złudzenia, Bo Chrystus z nieba jaśnieje!

  2. Niech się przebudzą umysły Przez grzech dotkliwie zranione, Bo nowej gwiazdy promienie Uleczą wszelkie słabości.

  3. Baranek Boży przychodzi, By łaską winy przeważyć, A my pokornie błagajmy O miłosierdzie nad nami.

  4. Gdy Pan powtórnie nadejdzie I trwoga świat opanuje, Niech nas nie karze za błędy, Lecz przebaczeniem obdarzy.

  5. Choć jeszcze w czasu granicach Jesteśmy wszyscy zawarci, Już teraz pieśnią radosną Wielbimy Trójcę Przedwieczną. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Niech przyjdzie do Ciebie moje wołanie, * Panie mój i Boże.
Psalm 102
Panie, wysłuchaj modlitwę moją, * a moje wołanie niech do Ciebie przyjdzie.
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza * w dniu mego utrapienia.
Nakłoń ku mnie Twe ucho, * w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj.
Bo dni moje jak dym znikają, * a moje kości płoną jak w ogniu.
Moje serce wysycha spalone jak trawa, * zapominam nawet o jedzeniu chleba.
Od głośnego jęku * skóra przywarła mi do kości.
Jestem podobny do ptaka na pustyni, † jestem jak sowa w ruinach, * czuwam jak samotny ptak na dachu.
Co dzień mnie znieważają wrogowie, * srożąc się przeklinają mnie moim własnym imieniem.
Popiół jem zamiast chleba, * a napój mieszam ze łzami,
Przez Twą zapalczywość i oburzenie, * boś Ty mnie uniósł i odrzucił.
Obumierają dni moje jak wydłużające się cienie, * a ja usycham jak trawa.
Ty, Panie, trwasz na wieki, * a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.
Powstań i okaż litość Syjonowi, † bo nastała pora, byś nad nim się zmiłował, * bo już nadeszła godzina.
Albowiem Twoi słudzy miłują jego kamienie, * żalem ich przejmują jego gruzy.
Poganie będą się bali imienia Pana, * a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.
Bo Pan odbuduje Syjon * i ukaże się w swym majestacie.
Przychyli się ku modlitwie opuszczonych * i nie odrzuci ich modłów.
Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń, * lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, * popatrzył z nieba na ziemię,
Aby usłyszeć jęki uwięzionych, * aby skazanych na śmierć uwolnić,
Aby imię Pana głoszono na Syjonie * i w Jeruzalem Jego chwałę,
Kiedy zgromadzą się razem narody * i królestwa, by służyć Panu.
Ustały moje siły w drodze, * dni moje zostały skrócone.
Mówię: "Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. * Twe lata trwają przez wszystkie pokolenia.
Ty niegdyś stworzyłeś ziemię * i niebo jest dziełem rąk Twoich.
One przeminą, ale Ty zostaniesz, † zestarzeją się wszystkie jak suknia, * jak szatę je zmieniasz i stają się odmienione.
Ty zaś taki sam jesteś zawsze * i lata Twoje nie mają końca.
Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, * a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności"
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
1 ant. Niech przyjdzie do Ciebie moje wołanie, * Panie mój i Boże.
2 ant. Zachowaj, Panie, moje życie * od lęku przed wrogiem.
Psalm 64
Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, * zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.
Chroń mnie przed gromadą nikczemnych * i przed zgrają złoczyńców.
Ostrzą oni jak miecz swe języki, † a zatrute słowa kierują jak strzały, * by z ukrycia ugodzić niewinnego.
Strzelają znienacka bez żadnej obawy, * umacniają się w złym zamiarze.
Zamyślają potajemnie zastawić sidła † mówiąc: "Któż nas zobaczy, * kto odkryje naszą tajemnicę?"
Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; * podobne do przepaści jest serce i wnętrze człowieka.
Lecz Bóg strzałami w nich godzi * i nagle odnoszą rany.
Własny język upadek im gotuje, * a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.
Ludzie ogarnięci bojaźnią † sławią dzieło Boga * i rozważają Jego nakazy.
Sprawiedliwy weseli się w Panu, † do Niego się ucieka, * a wszyscy prawego serca się chlubią.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
2 ant. Zachowaj, Panie, moje życie * od lęku przed wrogiem.
3 ant. Wielki jesteś, Panie, * i przesławny w swojej mocy.
Pieśń (Jdt 16, 1-3a. 13-16)
Uderzcie w bębny na cześć mego Boga, * zagrajcie na cymbałach Panu.
Śpiewajcie Mu psalmy i hymn pochwalny, † wywyższajcie Go i wzywajcie Jego imienia, * gdyż Pan jest Bogiem, który niszczy wojny.
Zaśpiewam pieśń nową mojemu Bogu: † Wielki jesteś, Panie, i przesławny, * przedziwny w swojej mocy i niezwyciężony.
Niech Ci służy wszelkie Twe stworzenie, * bo stało się ono na Twoje słowo.
Posłałeś swego ducha, on zaś wszystko zbudował, * i nikt się nie oprze Twojemu głosowi.
Oto góry trzęsą się w posadach * i burzą się wody;
Skały jak wosk topnieją przed Tobą, * lecz dla swoich czcicieli Ty jesteś łaskawy.
Chociaż za mała jest każda ofiara, * by miłą wonią wzniosła się ku Tobie,
I za mało wszelakiego tłuszczu * na całopalenie dla Ciebie,
To jednak ten, kto czcicielem jest Pana, * będzie wielki po wszystkie czasy.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
3 ant. Wielki jesteś, Panie, * i przesławny w swojej mocy.
4 ant. Pan mnie wybawił, * gdy byłem w niedoli.
Psalm 116 A
Miłuję Pana, albowiem usłyszał * głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho * w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mię więzy śmierci, † dosięgły mnie pęta Otchłani, * ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: * "Panie, ratuj moje życie!"
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, * Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: * byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć, duszo moja, do swego spokoju, * bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, * oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana * w krainie żyjących.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
4 ant. Pan mnie wybawił, * gdy byłem w niedoli.

Czytanie | Iz 7, 14-15

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. Śmietanę i miód spożywać On będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro.

Responsorium

K.
Nad tobą, Jeruzalem, * Wzejdzie światłość Pana.
W.
Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.
K.
I Jego chwała objawi się w tobie.
W.
Wzejdzie światłość Pana.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.

Pieśń Zachariasza | Łk 1, 68-79

Ant. Prawo wyjdzie z Syjonu * i z Jeruzalem słowo Pana.
† Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą * w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna * przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół * i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie * i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył * ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, * służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim * po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, * gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie * przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, * aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Prawo wyjdzie z Syjonu * i z Jeruzalem słowo Pana.

Prośby

  1. Słowo Boże zamieszkało między nami, abyśmy mogli oglądać Jego chwałę. Radując się tą nadzieją, wołajmy do Niego: Pozostań z nami, Emmanuelu!

  2. Panie sprawiedliwy i dobry, – przywróć prawa biednym i uciśnionym.

  3. Królu pokoju, Ty przekuwasz miecze na pługi, a włócznie na sierpy, – przemień ludzką nienawiść w miłość, a serce nakłoń do przebaczenia.

  4. Ty nie sądzisz według tego, co widzą oczy, – okaż swą łaskę tym, którzy należą do Ciebie.

  5. Kiedy przyjdziesz na obłoku z wielkim majestatem, – spraw, abyśmy stanęli z ufnością przed Twoim Obliczem.

[miejsce na Twoją prośbę]
Ty wzbudzasz w nas chęci oraz popychasz do działania - spraw, aby nam się chciało i umocnij w nas motywację do działania.
K.
Kyrie eleison.
W.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
K.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wystawiaj nas na próbę
W.
ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Panie, nasz Boże, mocą Twojej łaski przygotuj nasze serca, abyśmy byli godni wziąć udział w uczcie wiecznego życia i mogli otrzymać pokarm niebieski z rąk Jezusa Chrystusa, gdy powróci w chwale. Który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.
Amen.
K.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W.
Amen.
K.
Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W.
I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.