logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Nieszpory | Poniedziałek 2 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

 1. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz Przybądź i naucz nas dróg roztropności Wieczna mądrości!

 2. O, Adonai! Wodzu Izraela, coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela, przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem, z silnym ramieniem!

 3. Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów, zamilkną ludy na widok Twych cudów, przybądź i pośpiesz, u żal się złej doli, wybaw z niewoli!

 4. Kluczu Dawidów! Izraela Boże, co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może! Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy więźniów z ciemnicy!

 5. O, wschodzie ranny! Światło wiekuiste, sprawiedliwości słońce promieniste, przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące, nędznych tysiące!

 6. Królu narodów! Tyś ich upragnieniem, Tyś jest węgielnym jedności kamieniem, przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony, będzie zbawiony!

 7. Emanuelu! Królu Prawodawco, oczekiwanie narodów i Zbawco, przybądź i nasze wysłuchaj wołanie, Boże, nasz Panie!

PSALMODIA

1 ant. Pan da zwycięstwo swojemu Pomazańcowi.
Psalm 20
Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, * niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
Niech tobie ześle pomoc ze świątyni * i niech cię wspiera ze Syjonu.
Niech pamięta o wszystkich twoich ofiarach * i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, * i każdy twój zamysł wypełni.
Będziemy się cieszyć z twego ocalenia † i w imię naszego Boga podniesiemy sztandary. * Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby.
Wiem teraz, że Pan wybawi swego pomazańca. † Odpowiada mu ze świętych swych niebios * zbawczymi czynami swojej prawicy.
Jedni ufają rydwanom, inni zaś koniom, * a naszą siłą jest imię Boga, naszego Pana.
Tamci zachwiali się i upadli, * a my stoimy i trwamy.
Panie, ocal króla, * a nas wysłuchaj w dniu, w którym Cię wzywamy.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
1 ant. Pan da zwycięstwo swojemu Pomazańcowi.
2 ant. Będziemy śpiewać * i moc Twoją sławić.
Psalm 21, 2-8. 14
Panie, król się weseli z Twojej potęgi * i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy.
Spełniłeś pragnienie jego serca * i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.
Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś, * szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.
Prosił Ciebie o życie, * Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze.
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, * ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.
Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, * napełniłeś go radością Twojej obecności.
Król bowiem w Panu pokłada nadzieję * i nie zachwieje się z łaski Najwyższego.
Powstań, Panie, w swojej potędze, * będziemy śpiewać i sławić moc Twoją.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
2 ant. Będziemy śpiewać * i moc Twoją sławić.
3 ant. Śpiewajcie Panu, * sławcie Jego imię, uznajcie Jego potęgę.
Psalm 96
Śpiewajcie Panu pieśń nową, * śpiewaj Panu, ziemio cała!
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, * każdego dnia głoście zbawienie Jego.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, * rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów.
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, * budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, * Pan zaś stworzył niebiosa.
Przed Nim kroczą majestat i piękno, * a potęga i blask w Jego przybytku.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, * oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, * przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, * zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem, † On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, * będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, * niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, * niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości,
Przed obliczem Pana, który już się zbliża, * który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie świat sądził sprawiedliwie, * a ludy według swej prawdy.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
3 ant. Śpiewajcie Panu, * sławcie Jego imię, uznajcie Jego potęgę.
4 ant. Bóg zrodził nas do żywej nadziei * przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Pieśń (1 P 1, 3-9)
Niech będzie błogosławiony * Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu † przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa * na nowo nas zrodził do żywej nadziei:
Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, * które jest zachowane dla nas w niebie.
Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni † mocą Bożą dla zbawienia, * gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, † choć teraz musicie doznać trochę smutku * z powodu różnorodnych doświadczeń.
Przez to wartość waszej wiary † okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, * które przecież próbuje się w ogniu;
Na sławę, cześć i chwałę * przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Wy, choć Go nie widzieliście, miłujecie, * wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie.
A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, * gdy osiągnięcie zbawienie dusz, cel waszej wiary.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
4 ant. Bóg zrodził nas do żywej nadziei * przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Czytanie | Iz 26, 4-6

Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą! Bo on poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło; podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich.

Responsorium

K.
Przyjdź, aby nas wyzwolić, * Panie, Boże Zastępów.
W.
Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.
K.
Ukaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni.
W.
Panie, Boże Zastępów.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.

Pieśń Maryi | Łk 1, 46-55

Ant. Oto Król nadchodzi, Pan świata, * i to On zdejmie jarzmo naszej niewoli.
† Wielbi dusza moja Pana * i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. * Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, * rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, * a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, * a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, * Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Oto Król nadchodzi, Pan świata, * i to On zdejmie jarzmo naszej niewoli.

Prośby

 1. Błagajmy Chrystusa Pana, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, i wołajmy do Niego z ufnością: Przyjdź, Panie Jezu!

 2. Panie, spraw, aby świat uznał Twoją sprawiedliwość, którą głoszą niebiosa, – niech Twoja chwała zamieszka na naszej ziemi.

 3. Ty dla nas przyjąłeś ludzkie słabości, – otocz wszystkich ludzi mocą Twego Bóstwa.

 4. Przyjdź i oświeć blaskiem swojej nauki – tych, którzy trwają pogrążeni w ciemnościach niewiedzy.

 5. Ty uniżyłeś samego siebie, aby zgładzić naszą nieprawość, – obdarz nas nagrodą Twojej wiecznej chwały.

 6. Ty przyjdziesz w chwale, aby świat osądzić, – wprowadź naszych zmarłych do Królestwa niebieskiego.

[miejsce na Twoją prośbę]
K.
Kyrie eleison.
W.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
K.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wystawiaj nas na próbę
W.
ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Niech nasze modlitwy wzniosą się do Ciebie, Boże, i wyjednają nam Twoją łaskę, abyśmy przez czystość serca przygotowali się na obchód tajemnicy Wcielenia Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.
Amen.
K.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W.
Amen.
K.
Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W.
I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.

Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiæ, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevæ, Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte; Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.