logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Nieszpory | Poniedziałek 1 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

 1. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz Przybądź i naucz nas dróg roztropności Wieczna mądrości!

 2. O, Adonai! Wodzu Izraela, coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela, przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem, z silnym ramieniem!

 3. Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów, zamilkną ludy na widok Twych cudów, przybądź i pośpiesz, u żal się złej doli, wybaw z niewoli!

 4. Kluczu Dawidów! Izraela Boże, co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może! Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy więźniów z ciemnicy!

 5. O, wschodzie ranny! Światło wiekuiste, sprawiedliwości słońce promieniste, przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące, nędznych tysiące!

 6. Królu narodów! Tyś ich upragnieniem, Tyś jest węgielnym jedności kamieniem, przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony, będzie zbawiony!

 7. Emanuelu! Królu Prawodawco, oczekiwanie narodów i Zbawco, przybądź i nasze wysłuchaj wołanie, Boże, nasz Panie!

PSALMODIA

1 ant. Błogosławiony jesteś, Panie, * na sklepieniu niebios.
Psalm 19
Niebiosa głoszą chwałę Boga, * dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, * noc nocy wiadomość przekazuje.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, * których by dźwięku nie usłyszano.
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, * ich słowa aż po krańce świata.
Tam słońcu namiot postawił, † a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, * cieszy się jak siłacz ruszający do biegu.
Ono wschodzi na krańcu nieba † i biegnie aż po drugi kraniec, * a nic przed jego żarem się nie schroni.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, * jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne,
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, * słodsze od miodu płynącego z plastra.
Zważa na nie Twój sługa * i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy? * Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.
Także od pychy broń swojego sługę, * by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy * i wolny od wielkiego występku.
Niech znajdą uznanie przed Tobą † słowa ust moich i myśli mego serca, * Panie, moja opoko i mój Zbawicielu.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
1 ant. Błogosławiony jesteś, Panie, * na sklepieniu niebios.
2 ant. Chwała Twoja, Boże, sięga krańców ziemi, * prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Psalm 48
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * w mieście Boga naszego.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, * radością jest całej ziemi.
Góra Syjon, kres północy, * jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w zamkach swoich * okazał się obroną.
Oto połączyli się królowie * i wspólnie natarli.
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, * zmieszali się i uciekli.
Chwyciło ich drżenie, * jak ból rodzącą kobietę.
Jak wiatr ze wschodu, * który okręty z Tarszisz druzgocze.
Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy * w mieście Pana Zastępów,
W mieście naszego Boga. * Bóg je umacnia na wieki.
Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją * we wnętrzu Twej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja † sięga po krańce ziemi. * Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niech się weseli góra Syjon, † niech się radują miasta Judy * z powodu Twych wyroków.
Obejdźcie Syjon dokoła, * policzcie jego wieże.
Przypatrzcie się jego murom, † zobaczcie jego warownie, * by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki * i On nas będzie prowadził.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
2 ant. Chwała Twoja, Boże, sięga krańców ziemi, * prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
3 ant. Śpiewajcie Panu, * sławcie Jego imię, uznajcie Jego potęgę.
Psalm 96
Śpiewajcie Panu pieśń nową, * śpiewaj Panu, ziemio cała!
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, * każdego dnia głoście zbawienie Jego.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, * rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów.
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, * budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, * Pan zaś stworzył niebiosa.
Przed Nim kroczą majestat i piękno, * a potęga i blask w Jego przybytku.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, * oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, * przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, * zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem, † On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, * będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, * niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, * niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości,
Przed obliczem Pana, który już się zbliża, * który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie świat sądził sprawiedliwie, * a ludy według swej prawdy.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
3 ant. Śpiewajcie Panu, * sławcie Jego imię, uznajcie Jego potęgę.
4 ant. W Jezusie Chrystusie * Bóg nas uznał za przybranych synów.
Pieśń (Ef 1, 3-10)
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec * naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym * na wyżynach niebieskich w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, * abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie † jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, * według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, * którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, † odpuszczenie wykroczeń * według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał * w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, † według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął * dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: * to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
4 ant. W Jezusie Chrystusie * Bóg nas uznał za przybranych synów.

Czytanie | Flp 3, 20-21

Jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.

Responsorium

K.
Przyjdź, aby nas wyzwolić, * Panie, Boże Zastępów.
W.
Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.
K.
Ukaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni.
W.
Panie, Boże Zastępów.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.

Pieśń Maryi | Łk 1, 46-55

Ant. Anioł Gabriel zwiastował Maryi, * i poczęła z Ducha Świętego, / alleluja.
† Wielbi dusza moja Pana * i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. * Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, * rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, * a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, * a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, * Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Anioł Gabriel zwiastował Maryi, * i poczęła z Ducha Świętego, / alleluja.

Prośby

 1. Z pokorą błagajmy Pana, który przyjdzie dla naszego zbawienia, i wołajmy do Niego: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić!

 2. Panie Jezu, posłany przez Boga, Zbawicielu wszystkich, – przyjdź co rychlej, aby nas odkupić.

 3. Ty na świat przyszedłeś, – wybaw nas od grzechu świata.

 4. Ty od Ojca wyszedłeś, – naucz nas drogi zbawienia wiodącej do Ojca.

 5. Ty zostałeś poczęty mocą Ducha Świętego, – przez tegoż Ducha odnów nasze serca Twoim słowem.

 6. Ty przyjąłeś ludzkie ciało w łonie Maryi Dziewicy, – wybaw nas od zranień, którym podlega nasze ciało i umysł.

 7. Pamiętaj, Panie, o wszystkich ludziach, – którzy żyli od początku świata i w Tobie pokładali nadzieję.

[miejsce na Twoją prośbę]
K.
Kyrie eleison.
W.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
K.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wystawiaj nas na próbę
W.
ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Panie, nasz Boże, pomóż nam gorliwie się przygotować na przyjście Chrystusa, Twojego Syna, aby, gdy przyjdzie i zapuka do naszych drzwi, zastał nas czuwających na modlitwie i z radością głoszących Jego chwałę. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.
Amen.
K.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W.
Amen.
K.
Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W.
I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.

Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiæ, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevæ, Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte; Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.