logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Jutrznia | Piątek 2 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

  1. Otwórz się, niebo pokryte chmurami, I Sprawiedliwy niech zejdzie z obłoków Jak deszcz ożywczy, co zwilży pustynię Każdego serca.

  2. Otwórz się, ziemio, i wydaj swój Owoc Zrodzony z Ojca i czystej Dziewicy, Gdyż On przyniesie zbawienie i pokój Całemu światu.

  3. Przyjdź, Pojednanie, już więcej nie zwlekaj; Niech Twa obecność przywróci nam łaskę, I wprowadź wszystkich znużonych wędrowców Do domu Ojca.

  4. Znak Twój na niebie zabłyśnie narodom Gdy znów nadejdziesz, by sądzić sumienia; Pamiętaj wtedy, żeś mieszkał wcielony Pomiędzy nami.

  5. Boży Baranku, czekamy na Ciebie I pieśnią chwały wielbimy Twą dobroć; Sławimy również i Ojca, i Ducha W jedności z Tobą. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Pokornym i skruszonym sercem * Ty, Boże, nie gardzisz.
Psalm 51
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość swoją, * a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku * i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą * i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, * naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, * obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, * niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów * i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia * i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich * i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, † Boże, mój Zbawco, * niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, * a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, * a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, * pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, * odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, * wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
1 ant. Pokornym i skruszonym sercem * Ty, Boże, nie gardzisz.
2 ant. Rano głosimy Twoją łaskawość, Panie, * a wierność Twoją nocami.
Psalm 92
Dobrze jest dziękować Panu, * śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
Rano głosić łaskawość Twoją, * a wierność Twoją nocami,
Na harfie dziesięciostrunnej i lirze, * pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami, * raduję się dziełami rąk Twoich.
Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, * i jakże głębokie Twe myśli!
Nie zna ich człowiek nierozumny * i głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni się plenią jak zielsko, * a złoczyńcy jaśnieją przepychem,
I tak pójdą na wieczną zagładę, * Ty zaś, Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Bo oto wrogowie Twoi, Panie, † bo oto wrogowie Twoi poginą, * rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
Dałeś mi siłę bawołu, * skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Moje oko spogląda z góry na nieprzyjaciół, † a uszy me usłyszały o klęsce przeciwników, * tych, którzy na mnie powstają.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, * rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim * rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
Nawet i w starości wydadzą owoc, * zawsze pełni życiodajnych soków,
Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy; * On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
2 ant. Rano głosimy Twoją łaskawość, Panie, * a wierność Twoją nocami.
3 ant. Gdy będziesz zagniewany, Panie, * wspomnij na swoją litość.
Pieśń (Ha 3, 2-4. 13-19)
Usłyszałem, Panie, Twoje orędzie, * zobaczyłem, Panie, Twoje dzieło.
Gdy czas nadejdzie, niech ono odżyje, † pozwól nam je poznać, gdy zbliży się pora, * w gniewnym zapale wspomnij na swoją litość!
Bóg przychodzi z Temanu, * Święty z góry Paran.
Jego majestat okrywa niebiosa, * a Jego chwały pełna jest ziemia.
Jego wspaniałość podobna do światła, † z Jego rąk tryskają promienie, * moc Jego w nich jest ukryta.
Wyszedłeś, aby lud swój ocalić * i wybawić Twojego pomazańca.
Zburzyłeś dom bezbożnika, * odsłoniłeś fundament aż do nagiej skały.
Strzałami przeszyłeś ich wodza, * który z wojskiem nacierał, aby nas wygubić.
Radując się jak ten, który w kryjówce * wyniszcza ubogiego.
Jego konie wdeptałeś w morze, * w kipiącą topiel wód ogromnych.
Usłyszałem, i me serce struchlało, * na ten głos moje wargi zadrżały,
Trwoga przeniknęła me kości, * moje kroki się zachwiały.
Jednak w spokoju czekam na klęskę, * która spotka lud naszych gnębicieli.
Choć drzewo figowe nie rozwija pąków * i winnice nie wydają plonów,
Choć zawiodły zbiory oliwek, * a pola nie przynoszą żywności,
Choć stada owiec znikają z owczarni * i nie ma wołów w zagrodach,
Ja się jednak rozraduję w Panu * i rozweselę w Bogu, moim Zbawicielu.
Pan, który jest moją siłą, † uczyni me nogi jak nogi jelenia * i na wyżyny mnie wyprowadzi.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
3 ant. Gdy będziesz zagniewany, Panie, * wspomnij na swoją litość.
4 ant. Wszyscy aniołowie, chwalcie Pana z niebios, * chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.
Psalm 148
Chwalcie Pana z niebios, * chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, * chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.
Chwalcie Go, słońce i księżycu, * chwalcie, wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go, nieba najwyższe * i wody, które są nad niebem.
Niech wychwalają imię Pana, * albowiem On rozkazał i powstały.
Utwierdził je po wszystkie czasy, * nadał im prawo, które nie przeminie.
Chwalcie Pana na ziemi: * potwory morskie i wszystkie głębiny.
Ogniu i gradzie, mgło i śniegu, * gwałtowny huraganie, który pełnisz Jego rozkazy,
Góry i wszelkie pagórki, * drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło, * płazy i ptactwo skrzydlate,
Królowie ziemscy i wszystkie narody, * władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
Młodzieńcy i dziewczęta, * starcy i dzieci,
Niech imię Pana wychwalają, * bo tylko Jego imię jest wzniosłe.
Majestat Jego ponad ziemią i niebem * i On pomnaża potęgę swego ludu.
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, * synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
4 ant. Wszyscy aniołowie, chwalcie Pana z niebios, * chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.

Czytanie | Iz 48, 17b-18

Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.

Responsorium

K.
Nad tobą, Jeruzalem, * Wzejdzie światłość Pana.
W.
Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.
K.
I Jego chwała objawi się w tobie.
W.
Wzejdzie światłość Pana.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.

Pieśń Zachariasza | Łk 1, 68-79

Ant. Zbawiciel świata wzejdzie jak słońce * i jak rosa na trawę zstąpi w łono Dziewicy, / alleluja.
† Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą * w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna * przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół * i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie * i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył * ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, * służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim * po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, * gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie * przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, * aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Zbawiciel świata wzejdzie jak słońce * i jak rosa na trawę zstąpi w łono Dziewicy, / alleluja.

Prośby

  1. Chrystus Odkupiciel przyszedł na świat, aby nas obdarzyć Bożą sprawiedliwością. Radośnie wołajmy do Niego: Przyjdź, Panie Jezu!

  2. Panie, prorocy zapowiedzieli, że przyjdziesz zrodzony w ludzkim ciele, – umocnij w nas życie zrodzone z Twej łaski.

  3. Głosimy, o Panie, Twoje zbawienie, – spraw, abyśmy je w Tobie osiągnęli.

  4. Panie, Ty przyszedłeś, aby uzdrowić skruszonych w sercu, – ulecz swój lud z wszelkiej choroby.

  5. Panie, Ty przyszedłeś, aby pojednać świat z Ojcem, – gdy przyjdziesz świat sądzić, wybaw nas od cierpień i kary.

[miejsce na Twoją prośbę]
Ty wzbudzasz w nas chęci oraz popychasz do działania - spraw, aby nam się chciało i umocnij w nas motywację do działania.
K.
Kyrie eleison.
W.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
K.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wystawiaj nas na próbę
W.
ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy z wielką czujnością oczekiwali przyjścia Twojego Syna, i wierni pouczeniom naszego Zbawiciela, wyszli na Jego spotkanie ze światłem wiary i miłości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.
Amen.
K.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W.
Amen.
K.
Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W.
I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.