logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Jutrznia | Niedziela 2 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

  1. Raduj się, niebo, wesel się, ziemio, Niech morze huczy i szumią rzeki, Niech hymn śpiewają góry i drzewa Ku czci Chrystusa!

  2. Także i człowiek, pełen nadziei, Niech wielbi Pana, bo już jest blisko, I On przyniesie pokój bezmierny Całemu światu.

  3. Wkrótce ujrzymy nasze zbawienie, Więc wznieśmy głowy, czekając z wiarą Na jasne Słońce, które swym blaskiem Rozproszy mroki.

  4. Złóżmy podziękę Trójcy Najświętszej Za dar wcielenia Bożego Słowa: Niech będzie Ojcu z Synem i Duchem Wieczysta chwała! Amen.

PSALMODIA

1 ant. Zadmijcie w trąbę na Syjonie, * bo dzień Pana jest bliski; / oto Pan przyjdzie, aby nas zbawić, / alleluja, alleluja.
Psalm 63, 2-9
Boże, mój Boże, szukam Ciebie * i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, * jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, * by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie * i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, * a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu * i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą * i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, * prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
1 ant. Zadmijcie w trąbę na Syjonie, * bo dzień Pana jest bliski; / oto Pan przyjdzie, aby nas zbawić, / alleluja, alleluja.
2 ant. Oto przychodzi upragniony przez wszystkie narody * i dom Pański napełni się chwałą, / alleluja.
Psalm 118
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, * bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: * "Jego łaska na wieki".
Niech dom Aarona głosi: * "Jego łaska na wieki".
Niech wyznawcy Pana głoszą: * "Jego łaska na wieki".
W ucisku wzywałem Pana. * Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził.
Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną, * cóż może uczynić mi człowiek?
Pan jest ze mną, mój wspomożyciel, * z góry będę spoglądał na mych wrogów.
Lepiej się uciekać do Pana, * niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana, * niż pokładać ufność w książętach.
Osaczyły mnie wszystkie narody, * lecz w imię Pana je pokonałem.
Ze wszystkich stron mnie okrążyły, * lecz w imię Pana je pokonałem.
Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, † paliły, jak ogień pali ciernie, * lecz w imię Pana je pokonałem.
Chcąc, żebym upadł, uderzono mnie i pchnięto, * lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, * On stał się moim Zbawcą.
Głosy radości z ocalenia * w namiotach sprawiedliwych:
"Prawica Pańska moc okazała, † prawica Pana wzniesiona wysoko, * prawica Pańska moc okazała!"
Nie umrę, ale żył będę * i głosił dzieła Pana.
Ciężko mnie Pan ukarał, * ale na śmierć nie wydał.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, * wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana, * przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał * i stałeś się moim zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących * stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana * i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, * radujmy się nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, * pomyślność daj nam, o Panie!
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, * błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem i daje nam światło. † Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi * aż do rogów ołtarza.
Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, * Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, * bo Jego łaska trwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
2 ant. Oto przychodzi upragniony przez wszystkie narody * i dom Pański napełni się chwałą, / alleluja.
3 ant. Pan przychodzi, * wybiegnijcie Mu naprzeciw wołając: / "Tyś jest początkiem wszystkiego, / Twoje królestwo jest wieczne, / Ty jesteś Bogiem potężnym i Księciem pokoju", / alleluja.
Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, * chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, * błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, * błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, * błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, * błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, * błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, * błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, * błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, * błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, * niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, * błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła, * błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, * błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, * błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, * chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, * błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, * błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, * chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, * chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, * pełen chwały i wywyższony na wieki.
3 ant. Pan przychodzi, * wybiegnijcie Mu naprzeciw wołając: / "Tyś jest początkiem wszystkiego, / Twoje królestwo jest wieczne, / Ty jesteś Bogiem potężnym i Księciem pokoju", / alleluja.
4 ant. Od Twego tronu w niebie, o Panie, * przyjdzie Twoje Słowo wszechmocne, / alleluja.
Psalm 149
Śpiewajcie Panu pieśń nową, * głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, * a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, * niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, * pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, * niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, * a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach * i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, * a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. * To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
4 ant. Od Twego tronu w niebie, o Panie, * przyjdzie Twoje Słowo wszechmocne, / alleluja.

Czytanie | J 1, 6-12

Pojawił się człowiek posłany przez Boga — Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

Responsorium

K.
Nad tobą, Jeruzalem, * Wzejdzie światłość Pana.
W.
Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.
K.
I Jego chwała objawi się w tobie.
W.
Wzejdzie światłość Pana.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.

Pieśń Zachariasza | Łk 1, 68-79

Ant. Józefie, synu Dawida, * nie bój się wziąć do siebie Maryi, swej małżonki, / albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło, / alleluja.
† Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą * w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna * przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół * i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie * i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył * ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, * służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim * po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, * gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie * przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, * aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Józefie, synu Dawida, * nie bój się wziąć do siebie Maryi, swej małżonki, / albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło, / alleluja.

Prośby

  1. Chrystus Odkupiciel przyszedł na świat, aby nas obdarzyć Bożą sprawiedliwością. Radośnie wołajmy do Niego: Przyjdź, Panie Jezu!

  2. Panie, prorocy zapowiedzieli, że przyjdziesz zrodzony w ludzkim ciele, – umocnij w nas życie poczęte z Twej łaski.

  3. Głosimy, o Panie, Twoje zbawienie, – spraw, abyśmy je w Tobie osiągnęli.

  4. Panie, Ty przyszedłeś, aby uzdrowić skruszonych w sercu, – ulecz swój lud z wszelkiej choroby.

  5. Panie, Ty przyszedłeś, aby pojednać świat z Ojcem, – gdy przyjdziesz świat sądzić, wybaw nas od cierpień i konsekwencji naszych złych czynów.

[miejsce na Twoją prośbę]
Ty wzbudzasz w nas chęci oraz popychasz do działania - spraw, aby nam się chciało i umocnij w nas motywację do działania.
K.
Kyrie eleison.
W.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
K.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wystawiaj nas na próbę
W.
ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy Wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.
Amen.
K.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W.
Amen.
K.
Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W.
I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.