logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Wigilia | Niedziela 1 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

 1. W tym świętym czasie oczekiwania Równajmy ścieżki naszego życia, By Pan nas zastał przygotowanych Na Jego przyjście.

 2. Niech się obniżą wyniosłe szczyty, Niech się doliny podniosą w górę, A wszelka droga podąża prosto Do swego celu.

 3. Bo już się zbliża Zbawiciel świata Przynosząc światło zbłąkanym w mroku, I każdy człowiek zobaczy Słowo Wcielone dla nas.

 4. A kiedy wróci na końcu czasów, By sądzić ludzi za ich uczynki, Niech Jego łaska i miłosierdzie Przeważą winę.

 5. Wielbimy Ciebie, Odkupicielu, I Twego Ojca z płomiennym Duchem: Niech będzie chwała przez całą wieczność Najświętszej Trójcy. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Zwiastujcie narodom nowinę: * Oto Bóg, nasz Zbawiciel, przychodzi.
Psalm 23
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, * pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, * orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych * przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, * zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska * są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz * na oczach moich wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem, * kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana * po najdłuższe czasy.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
1 ant. Zwiastujcie narodom nowinę: * Oto Bóg, nasz Zbawiciel, przychodzi.
2 ant. Oto przyjdzie Pan, władca królów ziemi: * szczęśliwi, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.
Psalm 138
Będę Cię sławił z całego serca, Panie, * bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów, * pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
I będę sławił Twe imię † za łaskę i wierność Twoją, * bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, * pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, * gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana: * "Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!"
Zaprawdę, Pan jest wzniosły, † patrzy łaskawie na pokornego, * pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, † wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów, * wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona. † Panie, Twa łaska trwa na wieki, * nie porzucaj dzieła rąk swoich!
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
2 ant. Oto przyjdzie Pan, władca królów ziemi: * szczęśliwi, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.
3 ant. Pan wyjdzie ze swojej świątyni, * przyjdzie, aby lud swój zbawić.
Psalm 24
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, * świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził * i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, * kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, † którego dusza nie lgnęła do marności * i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana, * i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, * którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, † unieście się, odwieczne podwoje, * aby mógł wkroczyć Król chwały!
"Któż jest tym Królem chwały?" † Pan dzielny i potężny, * Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, † unieście się, odwieczne podwoje, * aby mógł wkroczyć Król chwały!
"Kto jest tym Królem chwały?" * Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
3 ant. Pan wyjdzie ze swojej świątyni, * przyjdzie, aby lud swój zbawić.
4 ant. Oto Bóg mój * i będę Go wielbił: / On Bogiem moich ojców, będę Go wywyższał.
Pieśń (Hbr 5, 5. 7-9)
Chrystus nie sam siebie okrył sławą * przez to, że stał się Arcykapłanem.
Ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: * "Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził".
Za dni ciała swego, * z głośnym wołaniem i płaczem
Zanosił On gorące prośby i błagania † do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci * i został wysłuchany dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, * nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
A gdy wszystko wykonał, † stał się sprawcą wiecznego zbawienia * dla wszystkich, którzy Go słuchają.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
4 ant. Oto Bóg mój * i będę Go wielbił: / On Bogiem moich ojców, będę Go wywyższał.

Czytanie | Flp 4, 4-7

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Responsorium

K.
Duch i Oblubienica mówią: * Przybywaj.
W.
Duch i Oblubienica mówią: / Przybywaj.
K.
I słuchający niech mówi: "Przybywaj".
W.
Przybywaj.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
Duch i Oblubienica mówią: / Przybywaj.

Pieśń Maryi | Łk 1, 46-55

Ant. Oto Pan przychodzi z daleka, * a cała ziemia jest pełna Jego chwały.
† Wielbi dusza moja Pana * i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. * Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, * rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, * a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, * a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, * Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Oto Pan przychodzi z daleka, * a cała ziemia jest pełna Jego chwały.

Prośby

 1. Chrystus jest radością i weselem dla wszystkich, którzy Go oczekują; módlmy się do Niego i wołajmy: Przyjdź, o Panie, i nie zwlekaj!

 2. Z radością czekamy na Twoje przyjście – przyjdź, Panie Jezu.

 3. Ty byłeś przed wiekami, – przyjdź, by odnowić dzieło rąk Twoich.

 4. Ty nie wahałeś się przyjąć naszej śmiertelnej natury, – przyjdź, aby nas wyrwać spod władzy śmierci.

 5. Ty przyszedłeś, abyśmy życie mieli w obfitości, – przyjdź i obdarz nas życiem wiecznym.

 6. Ty jednoczysz wszystkich ludzi w Twoim Kościele, – przyjdź, by zgromadzić wszystkich pragnących oglądać Twoje oblicze.

[miejsce na Twoją prośbę]
K.
Kyrie eleison.
W.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
K.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wystawiaj nas na próbę
W.
ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, poprzez dobre uczynki pragniemy przygotowywać się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, umocnij naszą wiarę, nadzieję i miłość abyśmy w dniu sądu znaleźli się po stronie sprawiedliwych i radowali się życiem wiecznym. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.
Amen.
K.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W.
Amen.
K.
Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W.
I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.

Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiæ, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevæ, Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte; Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.