logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Nieszpory | Niedziela 1 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

  1. Boża Mądrości, co ogarniasz wszystko I wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą, Ludu swojego Wodzu i Pasterzu, Przyjdź do nas, Panie!

  2. Szczepie Jessego, Znaku dla narodów, Któremu władcy milcząc cześć oddają, Kluczu Dawida, Berło Izraela, Przyjdź do nas, Panie!

  3. Wschodzie bez kresu, Blasku nieśmiertelny, Sprawiedliwości Słońce najjaśniejsze, Więzi łącząca ziemię i niebiosa, Przyjdź do nas, Panie!

  4. Królu wszechświata i nasz Prawodawco, Węgielny Głazie, który spajasz ludzkość, Zbawco człowieka i Emmanuelu, Przyjdź do nas, Panie!

  5. Czas już się zbliża, abyś nas odkupił Przez Twoje życie, śmierć i zmartwychwstanie; Tobie i Ojcu z Duchem pocieszenia Chwała niech będzie. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Zwiastujcie narodom nowinę: * Oto Bóg, nasz Zbawiciel, przychodzi.
Psalm 110, 1-5. 7
Rzekł Pan do Pana mego: * "Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów * podnóżkiem stóp Twoich".
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; * panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: † w blasku świętości * z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: * "Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, * zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, * dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
1 ant. Zwiastujcie narodom nowinę: * Oto Bóg, nasz Zbawiciel, przychodzi.
2 ant. Oto przyjdzie Pan, Władca królów ziemi: * szczęśliwi, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.
Psalm 111
Z całego serca będę chwalił Pana * w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, * zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.
Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, * a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, * Pan jest miłosierny i łaskawy.
Dał pokarm bogobojnym, * pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich * oddając im posiadłości pogan.
Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, * wszystkie Jego przykazania są trwałe,
Ustalone na wieki wieków, * nadane ze słusznością i mocą.
Zesłał odkupienie swojemu ludowi, * na wieki ustanowił swoje przymierze.
Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, * bojaźń Pana jest początkiem mądrości.
Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, * a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
2 ant. Oto przyjdzie Pan, Władca królów ziemi: * szczęśliwi, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.
3 ant. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę: * przyjdź i wybaw mnie, / gdy uciekam się do Ciebie.
Psalm 113
Chwalcie, słudzy Pańscy, * chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, * teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca * niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, * ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze * i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza * i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, * wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu * jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
3 ant. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę: * przyjdź i wybaw mnie, / gdy uciekam się do Ciebie.
4 ant. Oto Bóg mój * i będę Go wielbił: / On Bogiem moich ojców, będę Go wywyższał.
Pieśń (Ap 19, 1c-2a. 5b. 7)
Alleluja. Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, * (W. Alleluja) bo wyroki Jego są prawdziwe i sprawiedliwe. W. Alleluja (alleluja).
Alleluja. Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, * (W. Alleluja) którzy się Go boicie, mali i wielcy. W. Alleluja (alleluja).
Alleluja. Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, * (W. Alleluja) weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę. W. Alleluja (alleluja).
Alleluja. Bo nadeszły gody Baranka, * (W. Alleluja) a Jego Małżonka się przystroiła. W. Alleluja (alleluja).
Alleluja. Chwała Ojcu i Synowi, * (W. Alleluja) i Duchowi Świętemu. W. Alleluja (alleluja).
Alleluja. Jak była na początku, teraz i zawsze, * (W. Alleluja) i na wieki wieków. Amen. W. Alleluja (alleluja).
4 ant. Oto Bóg mój * i będę Go wielbił: / On Bogiem moich ojców, będę Go wywyższał.

Czytanie | Flp 4, 4-5

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!

Responsorium

K.
Okaż nam, Panie, * Miłosierdzie swoje.
W.
Okaż nam, Panie, / Miłosierdzie swoje.
K.
I daj nam swoje zbawienie
W.
Miłosierdzie swoje.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
Okaż nam, Panie, / Miłosierdzie swoje.

Pieśń Maryi | Łk 1, 46-55

Ant. Duch Święty zstąpi na Ciebie, Maryjo, * nie lękaj się, / bo w Twoim łonie zamieszka Syn Boży, / alleluja.
† Wielbi dusza moja Pana * i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. * Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, * rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, * a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, * a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, * Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Duch Święty zstąpi na Ciebie, Maryjo, * nie lękaj się, / bo w Twoim łonie zamieszka Syn Boży, / alleluja.

Prośby

Zanieśmy pokorne błagania do naszego Odkupiciela, Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Wołajmy do Niego: Przyjdź, o Panie, i pozostań z nami!

Jezu, Synu Boga Najwyższego, Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy, - przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.

Ty jesteś Świętym Boga, Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety, – przybądź i daj całemu światu radość zbawienia.

Jezu, Zbawicielu, anioł objawił Twoje imię Józefowi, mężowi sprawiedliwemu, - przybądź i wybaw swój lud z grzechów.

Światłości świata, Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi, - przybądź i daj nam swoją pociechę.

Wschodzie bez kresu, Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wysoka, – przybądź i oświeć tych, którzy trwają w cieniach śmierci.

[miejsce na Twoją prośbę]
K.
Kyrie eleison.
W.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
K.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wystawiaj nas na próbę
W.
ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, poprzez dobre uczynki pragniemy przygotowywać się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, umocnij naszą wiarę, nadzieję i miłość abyśmyw dniu sądu, znaleźli się po stronie sprawiedliwych i radowali się życiem wiecznym. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.
Amen.
K.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W.
Amen.
K.
Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W.
I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.

Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiæ, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevæ, Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte; Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.