logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Nieszpory | Czwartek 2 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

 1. Boża Mądrości, co ogarniasz wszystko I wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą, Ludu swojego Wodzu i Pasterzu, Przyjdź do nas, Panie!

 2. Szczepie Jessego, Znaku dla narodów, Któremu władcy milcząc cześć oddają, Kluczu Dawida, Berło Izraela, Przyjdź do nas, Panie!

 3. Wschodzie bez kresu, Blasku nieśmiertelny, Sprawiedliwości Słońce najjaśniejsze, Więzi łącząca ziemię i niebiosa, Przyjdź do nas, Panie!

 4. Królu wszechświata i nasz Prawodawco, Węgielny Głazie, który spajasz ludzkość, Zbawco człowieka i Emmanuelu, Przyjdź do nas, Panie!

 5. Czas już się zbliża, abyś nas odkupił Przez Twoje życie, śmierć i zmartwychwstanie; Tobie i Ojcu z Duchem pocieszenia Chwała niech będzie. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Prawym przystoi pieśń chwały, * śpiewajcie Panu wdzięcznie.
Psalm 33
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, * prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, * grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową, * pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
Bo słowo Pana jest prawe, * a każde Jego dzieło godne zaufania.
On prawo i sprawiedliwość miłuje, * ziemia jest pełna Jego łaski.
Przez słowo Pana powstały niebiosa, * wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, * otchłanie oceanu w zbiornikach.
Niech cała ziemia boi się Pana, * niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata.
Bo przemówił, i wszystko się stało, * sam rozkazał, i zaczęło istnieć.
Pan udaremnia zamiary narodów, * wniwecz obraca ludów zamysły.
Zamiary Pana trwają na wieki, * zamysły Jego serca przez pokolenia.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, * naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, * widzi wszystkich ludzi.
Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, * na wszystkich mieszkańców ziemi.
On, który serca wszystkich ukształtował, * który zważa na wszystkie ich czyny.
Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi * ani wielka siła nie ocali wojownika.
Zwodniczy ratunek w koniu, * bo mimo swej siły nie umknie.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * na tych, którzy oczekują Jego łaski,
Aby ocalił ich życie od śmierci * i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana, * On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce, * ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, * według nadziei pokładanej w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
1 ant. Prawym przystoi pieśń chwały, * śpiewajcie Panu wdzięcznie.
2 ant. Z ufnością oczekujemy * przyjścia naszego Zbawiciela w chwale.
Psalm 62
Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, * od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, * On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
Jak długo będziecie napadać na człowieka, † przewracać go wszyscy jak pochyłą ścianę, * jak mur, który się wali?
Oto usiłują go poniżyć * i kłamstwem się rozkoszują.
Błogosławią kłamliwymi ustami, * a przeklinają w sercu.
Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, * bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, * On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
W Bogu zbawienie moje i chwała, * Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, † przed Nim wylejcie wasze serca. * Bóg jest naszą ucieczką!
Synowie ludzcy są tylko tchnieniem, * synowie mężów kłamliwi.
Unoszą się w górę na wadze, * bo wszyscy razem są lżejsi niż oddech.
Nie pokładajcie ufności w przemocy † ani na próżno nie łudźcie się rabunkiem, * do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie.
Bóg raz powiedział, dwakroć to słyszałem, * że moc należy do Boga.
I u Ciebie, Panie, jest łaska, * bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
2 ant. Z ufnością oczekujemy * przyjścia naszego Zbawiciela w chwale.
3 ant. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, * i pokłon Mu oddajcie.
Psalm 99
Pan jest Królem, drżą narody, * zasiada na tronie z cherubów, a ziemia się trzęsie.
Wielki jest Pan na Syjonie, * wywyższony ponad wszystkie ludy.
Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe, * ono jest święte.
I króluje Potężny, który sprawiedliwość kocha: † Tyś ład ustanowił, * wymierzasz sprawiedliwość i prawo w Jakubie.
Wysławiajcie Pana, waszego Boga, † padajcie przed podnóżkiem stóp Jego, * bo On jest święty.
Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron † i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia, * wzywali Pana, a On ich wysłuchał.
Przemawiał do nich w słupie obłoku, * a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
Boże, nasz Panie, Tyś ich wysłuchał, * łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, † pokłon oddajcie Jego świętej górze, * bo Pan nasz i Bóg jest święty.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
3 ant. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, * i pokłon Mu oddajcie.
4 ant. Przykazanie nowe daję wam, * byście się wzajemnie miłowali.
Pieśń (1 Kor 13, 1-8. 13)
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, * a miłości bym nie miał,
Stałbym się jak miedź brzęcząca * albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania * i poznał wszystkie tajemnice,
I posiadał wszelką wiedzę, † i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, * a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym całą majętność moją rozdał na jałmużnę, † a ciało wydał na spalenie, lecz nie miał miłości, * nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest i łaskawa, † miłość nie zazdrości i nie szuka uznania, * nie unosi się pychą;
Nie dopuszcza się bezwstydu i swego nie szuka, * nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
Nie cieszy się z niesprawiedliwości, * lecz weseli się z prawdy.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, † we wszystkim pokłada nadzieję * i wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje * i nie jest jak proroctwa, które się kończą,
Albo jak dar języków, który zniknie, * lub jak wiedza, której zabraknie.
Trwają więc wiara, nadzieja i miłość, * a miłość jest z nich największa.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
4 ant. Przykazanie nowe daję wam, * byście się wzajemnie miłowali.

Czytanie | Ap 22.16-17

Ja, Jezus, jestem korzeniem i potomkiem Dawida, świecącą Gwiazdą Poranną. A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!”. I kto słucha, niech powie: „Przyjdź!”. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i kto chce, niech zaczerpnie wody życia – za darmo.

Responsorium

K.
Przyjdź, aby nas wyzwolić, * Panie, Boże Zastępów.
W.
Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.
K.
Ukaż nam swoje oblicze, a będziemy zbawieni.
W.
Panie, Boże Zastępów.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
Przyjdź, aby nas wyzwolić, / Panie, Boże Zastępów.

Pieśń Maryi | Łk 1, 46-55

Ant. Wzejdzie nad Tobą, Jeruzalem, światłość Pana, * i będziesz oglądać Jego chwałę.
† Wielbi dusza moja Pana * i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. * Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, * rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, * a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, * a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, * Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Wzejdzie nad Tobą, Jeruzalem, światłość Pana, * i będziesz oglądać Jego chwałę.

Prośby

 1. Wzywajmy z radością Chrystusa Pana, który dla nas uniżył samego siebie, i wołajmy do Niego: Przyjdź, Panie Jezu!

 2. Panie Jezu, Ty przez swoje przyjście pośpieszyłeś światu na ratunek, – uwolnij nas od grzechów, w któreśmy popadli.

 3. Ty przyjąłeś ludzką naturę i nazwałeś nas braćmi swoimi, – nie dozwól nam nigdy odłączyć się od Ciebie.

 4. Obdarz nas pełnią łaski Twego odkupienia – i zachowaj od kary, gdy przyjdziesz nas sądzić.

 5. Chryste, Ty w każdym czasie rozdzielasz ludziom bogactwa swej dobroci, – spraw, abyśmy zdobyli niewiędnący wieniec chwały.

 6. Panie, polecamy Ci tych, których wezwałeś do siebie, – niech umarli dla świata żyją dla Ciebie na wieki.

[miejsce na Twoją prośbę]
K.
Kyrie eleison.
W.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
K.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wystawiaj nas na próbę
W.
ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, pobudź nasze serca do przygotowania dróg Jednorodzonemu Synowi Twojemu, abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć w radości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.
Amen.
K.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W.
Amen.
K.
Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W.
I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.

Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiæ, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevæ, Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte; Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.