logo Kościoła

Liturgia Godzin

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

Jutrznia | Czwartek 2 tygodnia

K.
† Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

  1. Głos wdzięczny z nieba wychodzi, Gwiazdę k'nam nową wywodzi, Która rozświeca ciemności, I odkrywa nasze złości.

  2. Z różdżki Jesse kwiat zakwita, który zbawieniem świat wita; Pan Bóg zesłał Syna swego, przed wieki narodzonego.

  3. Ojcowie tego czekali, tego Prorocy żądali, Tego Bóg światu miał zjawić, od śmierci człeka wybawić.

  4. Weselcie się ziemskie strony! Opuściwszy niebios trony, Bóg idzie na te niskości, Z niewymownej swej miłości.

  5. Weselcie się wszyscy święci! I wy, ludzie smutkiem zdjęci; Idzie na świat Odkupiciel, Strapionych wszystkich Zbawiciel

PSALMODIA

1 ant. Cieszcie się i weselcie w Panu, * wszyscy prawego serca.
Psalm 32
Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, * a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, * a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Gdy milczałem, wysychały me kości * wśród codziennych moich jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, * z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. † Rzekłem: "Wyznaję mą nieprawość Panu", * a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, * gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody, * fale go nie dosięgną.
Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku * i dasz mi radość mego ocalenia.
"Będę cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz, * mój wzrok będzie czuwał nad tobą.
Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu, † można ich okiełznać tylko wędzidłem, * inaczej nie podejdą do ciebie".
Liczne są cierpienia grzesznika, * ufających Panu łaska ogarnia.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, * radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
1 ant. Cieszcie się i weselcie w Panu, * wszyscy prawego serca.
2 ant. Nasyć nas o świcie * swoją łaską, Panie.
Psalm 90
Panie, Ty byłeś dla nas ucieczką * z pokolenia na pokolenie.
Zanim narodziły się góry, † nim powstał świat i ziemia, * od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
Obracasz w proch człowieka, * i mówisz: "Synowie ludzcy, wracajcie!".
Bo tysiąc lat w Twoich oczach † jest jak wczorajszy dzień, który minął, * albo straż nocna.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, * jak trawa, która rośnie:
Rankiem zielona i kwitnąca, * wieczorem więdnie i usycha.
Zaprawdę, Twój gniew nas niszczy, * trwoży nas Twoje oburzenie.
Położyłeś przed sobą nasze grzechy, * nasze ukryte winy w świetle Twojego oblicza.
Wszystkie nasze dni mijają w Twoim gniewie, * nasze lata dobiegają końca jak westchnienie.
Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, * osiemdziesiąt, gdy mocni jesteśmy.
A większość z nich, to trud i marność, * szybko mijają, my zaś odlatujemy.
Któż może poznać siłę Twego gniewu * i kto znieść zdoła moc Twego oburzenia?
Naucz nas liczyć dni nasze, * byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? * Bądź litościwy dla sług Twoich.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, * abyśmy przez wszystkie dni nasze radować i cieszyć się mogli.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, * za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, * a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami † i wspieraj pracę rąk naszych, * dzieło rąk naszych wspieraj!
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
2 ant. Nasyć nas o świcie * swoją łaską, Panie.
3 ant. Pan dokonał czynów wspaniałych, * cała ziemia niech się o tym dowie.
Pieśń (Iz 12, 1-6)
Wysławiam Cię, Panie, * bo rozgniewałeś się na mnie,
Lecz Twój gniew się uśmierzył * i pocieszyłeś mnie.
Oto Bóg jest moim zbawieniem, * Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą * i On się stał moim zbawieniem.
Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie * ze zdrojów zbawienia.
Jeszcze w owym dniu powiecie: * Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia!
Ukażcie narodom Jego dzieła, * przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.
Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał * i cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, * bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
3 ant. Pan dokonał czynów wspaniałych, * cała ziemia niech się o tym dowie.
4 ant. Uwielbiajmy Pana, naszego Boga, * On zsyła na ziemię swoje polecenia.
Psalm 147 B
Chwal, Jeruzalem, Pana, * wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich * i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom * i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, * a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną * i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, * od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, * powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, * nie oznajmił im swoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
4 ant. Uwielbiajmy Pana, naszego Boga, * On zsyła na ziemię swoje polecenia.

Czytanie | Jk 5, 7-8

Oto nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawość i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”.

Responsorium

K.
Nad tobą, Jeruzalem, * Wzejdzie światłość Pana.
W.
Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.
K.
I Jego chwała objawi się w tobie.
W.
Wzejdzie światłość Pana.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W.
Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.

Pieśń Zachariasza | Łk 1, 68-79

Ant. Ja przychodzę ci na pomoc, mówi Pan, * i Ja, Święty Izraela, / jestem twym Odkupicielem.
† Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą * w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna * przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół * i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie * i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył * ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, * służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim * po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, * gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie * przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, * aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.
Ant. Ja przychodzę ci na pomoc, mówi Pan, * i Ja, Święty Izraela, / jestem twym Odkupicielem.

Prośby

  1. Pokornie błagajmy Boga Ojca, który dla zbawienia ludzi zesłał na świat swojego Syna. Wołajmy do Niego: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje!

  2. Najłaskawszy Ojcze, wyznajemy wiarę w Twojego Syna Jezusa Chrystusa, – spraw, abyśmy dawali świadectwo o Nim naszym postępowaniem.

  3. Ty posłałeś swego Syna, aby zbawił ludzi, – uchroń świat cały od wszelkiego nieszczęścia.

  4. Niechaj nasz świat, opromieniony weselem z przyjścia Twojego Syna, – osiągnie pełnię wiecznej radości.

  5. Spraw w swoim miłosierdziu, abyśmy pobożnie i trzeźwo żyli na tym świecie, – oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały Chrystusa.

[miejsce na Twoją prośbę]
Ty wzbudzasz w nas chęci oraz popychasz do działania - spraw, aby nam się chciało i umocnij w nas motywację do działania.
K.
Kyrie eleison.
W.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
K.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wystawiaj nas na próbę
W.
ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, pobudź nasze serca do przygotowania dróg Jednorodzonemu Synowi Twojemu, abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć w radości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W.
Amen.
K.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W.
Amen.
K.
Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W.
I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.